Đèn CMH Agro của maxibright 315w 3K

  • Bán
  • Thường xuyên giá £90.00


Hoàn hảo cho giai đoạn ra hoa

  • Lượng photon quang hợp cao trên mỗi watt 
  • Quang phổ cân bằng với hàm lượng màu đỏ cao cho Hoa mạnh
  • 10% thêm màu xanh & hơn 8% màu đỏ so với thương hiệu hàng đầu 3k
  • Ngăn ngừa kéo dài
  • Thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao
  • Tăng khối lượng nhà máy
  • Thêm phân nhánh internodal
  • Tăng sản xuất tinh dầu, tecpen và flavournoids 

 

Hóa học halogen kim loại creamic mới có quyền hạn của đèn ban ngày 4k maxibright 

Trong khi sản xuất hiệu quả photon vượt trội của 2 μmol s-1 W-1 (đèn 3K), sức mạnh của Maxibright nằm trong quang phổ được thiết kế riêng. Duy trì quang phổ rất cân bằng (3K 92 CRI và 4K 95 CRI), đầu ra màu đỏ và xanh của đèn (bước sóng) đã được cải tiến để hỗ trợ tăng trưởng thực vật mạnh mẽ với Hoa mạnh mẽ.