CÔ ấy Pro Gel 20 L Thùng

  • Bán
  • Thường xuyên giá £160.00


CÔ ấy Gel Bồn tắm 20 Lít (PRO)

Tuyệt vời kiểm soát mùi của CÔ ấy của không khí là bây giờ đã có một 20 lít bồn tắm! Các CÔ ấy không Khí Gel Nồi có một gel mà chậm phát hành một liên tục không khí ngọt hơi đó rất có hiệu quả loại bỏ mùi trong một vừa khu vực và có thể được sử dụng với những CÔ ấy Gió người hâm mộ đơn vị cho thậm chí còn nhiều hơn hiệu quả trong một khu vực rộng lớn. Tuyệt vời cho bất kỳ phòng trong nhà!
CÔ ấy – Tuyệt vời, lâu dài và hoàn toàn đáng tin cậy mùi kiểm soát
20 Lít gel sục – chỉ cần loại bỏ nắp và đặt trong phòng.
Có thể được sử dụng với những CÔ ấy cơn Bão người hâm mộ đơn vị cho sử dụng trong khu vực rộng lớn thêm
Có hiệu quả loại bỏ bất kỳ mùi và mùi trong một vừa phòng
Các CÔ ấy mùi trung hòa điện kéo dài trong tuần