Gói 5 đĩa gốm thay thế phù hợp với Mist Maker 5

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


Mist Makers duy trì môi trường phát triển tối ưu cần thiết cho giâm cành và cây con cũng như tăng trưởng qua giai đoạn sinh dưỡng của chu kỳ cây trồng của bạn. Đặt trong một máy truyền lớn hoặc trung tâm của phòng trồng trọt và quan sát hơi nước bay xung quanh cành giâm của bạn tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh và mang lại sự hấp thu dinh dưỡng lớn hơn cùng với việc vận chuyển chất dinh dưỡng. Có đĩa gốm thay thế có sẵn cho Mist Maker 5