Bộ chỉ số cấp độ thực vật!

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.00


Để sử dụng với xô và xe tăng. Chỉ báo mức độ PLANT! T DIY đi kèm với tất cả các phụ kiện cần thiết để kết nối với xô hoặc bể của bạn - nó đi kèm với ống kẹp và ống cùng với khuỷu tay và kẹp.

Grommet yêu cầu lỗ 16mm trong khi chỉ báo mức bị kẹt và do đó không cần lỗ khác. Bộ chỉ báo mức độ PLANT! T DIY lý tưởng để sử dụng với PLANT! T 20L Xô để tạo hệ thống của riêng bạn.