PLANT! T Máy rải Mat - Cuộn dài 25m x Rộng 20 cm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £9.00


Máy rải trải PLANT! T phá vỡ sức căng bề mặt của nước và chất dinh dưỡng và giúp làm ướt bề mặt của tất cả các loại hệ thống. Đặc biệt hữu ích cho các hệ thống NFT.