Superthrive 120ml (4oz)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £75.00


Nổi tiếng thế giới SUPERthrive là một cây thuốc bổ tuyệt vời và promoter tăng trưởng chung. Cây yêu cầu nhiều hơn một vitamin cho hiệu suất tối ưu. SUPERthrive là đầy đủ các vitamin và kích thích tố. SUPERthrive không phải là một phân bón-nó là một chất phụ gia. Sử dụng SUPERthrive trên bất kỳ nhà máy ở bất kỳ giai đoạn tăng trưởng hoặc hoa. Trên thực vật trong nhà, nó mang lại thêm hoa mới và chồi lá. Trên thực vật ngoài trời và cây trần bắt rễ, nó bắt đầu mới rễ và lá hành động. Nó giúp phát triển các hoa trước đó và lớn hơn. SUPERthrive có thể được sử dụng trên hạt giống để giúp đỡ trong quá trình nảy mầm và nhận được trước đó rau và Hoa cây. Nó cũng có thể được sử dụng để hồi sinh các nhà máy bị bệnh hoặc để giúp các nhà máy khôi phục từ bất kỳ căng thẳng. SUPERthrive sẽ sản xuất các nhà máy lành mạnh đáng kể và sẽ giúp bảo vệ chống lại sốc cấy ghép.