Gốc! t người tuyên truyền lớn 60 lỗ chèn

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2.00


Của ROOTT! T lớn 60 lỗ chèn cho các phích cắm tuyên truyền.

Để phù hợp với ROOT! T tuyên truyền lớn,Lý tưởng để sử dụng với ROOT! T natual rooting Sponges.