Stewart Lớn, nhóm điều khiển truyền bá (52 cm x 42 cm x 28 cm)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


Các Stewart Lớn, nhóm điều khiển truyền bá cung môi trường lý tưởng để nuôi cây và cắt. Nó là ẩm và không khí nhiệt độ điều khiển thông qua điều chỉnh thông gió tấm và có một bền rõ ràng bìa. Nó là khả năng chịu tác động và ánh sáng với một cuộc sống lâu dài cơ khay mà bạn có thể trồng trực tiếp, hoặc trong hạt khay và chậu.