Trời Vua Parabol Vừa Trắng phản Xạ 80 đường Kính

  • Bán
  • Thường xuyên giá £50.00


Trời Vua cung cấp cao xạ với thành phần chất lượng cao.

Này parabol phản xạ được làm bằng của tấm cá nhân với một hơi đầu phần phải giảm nhiệt xây dựng. Không bình thường dọc gắn kết của các đèn cho thêm ánh sáng vào được phản ánh xuống phía cây từ cong bạc tấm phản xạ. Điều này cũng tạo ra một hơn thậm chí phân phối của ánh sáng và như vậy sẽ giúp tránh không đồng đều trưởng của cây.

Cung cấp với E40 giữ đèn và TRUYỀN dẫn. Được xây dựng - Không có đèn