Bảo vệ Wilt

  • Bán
  • Thường xuyên giá £28.00


Wilt guard giúp ngăn chặn thực vật-wilting và chiến đấu ngoài Pythium. Sử dụng kết hợp với Regen-a-root để bảo vệ tuyệt vời.

CX làm vườn – sản phẩm công nghệ tiên tiến mà thực sự làm việc!
Giữ héo do căng thẳng ở Vịnh, đặc biệt là trong Hydroponics, đất hoặc Coco
Giúp nhà máy của bạn để chống lại Pythium và các bệnh gốc khác
Hoạt động đặc biệt tốt trong Hoa và thời các căng thẳng khác cho nhà máy
Kết hợp với Regen-a-root nó cho bảo vệ thậm chí tốt hơn
Hoàn hảo để sử dụng với phạm vi của các tên lửa đẩy và phụ gia CX horticulture
Có thể được sử dụng với hầu hết các thương hiệu khác của chất dinh dưỡng